Skip to main content

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy pod adresem www.deserownia.eu prowadzą Barbara Dungiel oraz Izabela Wojtuń  wspólnicy spółki cywilnej , prowadzące działalność gospodarczą pod firmą DESEROWNIA  z siedzibą w Borkowie ( kod 80-180 ) przy ul. Kasztanowej 6,NIP 9571073385,REGON 222075546.
 2. Pod adresem www.deserownia.eu  Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przyjmowania i realizacji zamówień na produkty cukiernicze i ciastkarskie.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
 4. Sprzedawca – Barbara Dungiel oraz Izabela Wojtuń  wspólnicy spółki cywilnej , prowadzące działalność gospodarczą pod firmą DESEROWNIA  z siedzibą w Borkowie ( kod 80-180 ) przy ul. Kasztanowej 6,NIP 9571073385,REGON 222075546.
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w sklepie
  internetowym dostępnym pod adresem www.deserownia.eu
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę̨ pod adresem www.deserownia.eu;
 7. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.deserownia.eu;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki prowadzonej przez Sprzedawcę na odległość, w ramach Sklepu, sprzedaży wyrobów cukierniczych i ciastkarskich, produkowanych przez niego według stosowanej przez Sprzedawcę
  receptury. Pełna treść Regulaminu znajduje się w siedzibie Sprzedawcy oraz w zakładce „Regulamin” w ramach Sklepu;
 9. Produkt – każdy wyrób dostępny do zamówienia na Stronie;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, mające na celu zawarcie umowy sprzedaży na wybrane Produkty, w którym określono rodzaj i liczbę Produktów;
 11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2

Zasady składania Zamówień

 1. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie, konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet ze standardowym systemem operacyjnym oraz standardową przeglądarką internetową. Do złożenia Zamówienia w Sklepie wymagane jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W celu złożenia Zamówienia, Klient może skorzystać z następujących sposobów:
  • poprzez rejestrację oraz założenie konta w Sklepie („Konto”). Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza, w którym Klient podaje w szczególności swój adres e-mail i hasło, imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz akceptuje Regulamin,
   Politykę Prywatności oraz Politykę Cookie. Po poprawnej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do Konta, z którego może korzystać po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła. Założenie Konta oraz korzystanie z niego jest bezpłatne.
  • poprzez wypełnienie formularza Zamówienia, bez dokonywania rejestracji oraz zakładania Konta. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do podania w szczególności imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu oraz
   akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookie.
 3. Klient jest obowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła do Konta przed osobami trzecimi.
 4. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i prawidłowość podanych przez niego danych.
 5. Konto Klienta jest prowadzone przez okres 3 lat od momentu ostatniego logowania. Klient w każdym czasie może usunąć swoje Konto poprzez wysłanie wiadomości e-mail z takim żądaniem do Sprzedawcy.
 6. Zamówienia można składać z odbiorem na dni w okresie do końca kolejnego miesiąca od daty, w której zamówienie jest składane.

§ 3

Zasady zawarcia umowy

 1. W odniesieniu do Klientów posiadających Konto, procedura zawarcia umowy sprzedaży wygląda następująco:
  • zalogowanie się do Konta,
  • dokonanie wyboru Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu poprzez dodanie wybranego Produktu do koszyka (wirtualnego);
  • wybór miejsca oraz daty  odbioru Produktów,
  • podanie danych, na jakie ma zostać wystawiona faktura,
  • potwierdzenie zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookie oraz złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup i zapłać teraz”;
  • dokonanie zapłaty za zamówiony Produkt za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności;
  • odbiór Zamówienia w wybranym przez Klienta punkcie sprzedaży Cukierni DESEROWNIA.
 2. W odniesieniu do Klientów zamawiających poprzez formularz Zamówienia, procedura zawarcia umowy sprzedaży wygląda następująco:
  • dokonanie wyboru Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu poprzez dodanie wybranego Produktu do koszyka (wirtualnego);
  • wybór miejsca oraz daty i najwcześniejszej godziny odbioru Produktów,
  • podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, w szczególności imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu;
  • podanie danych, na jakie ma zostać wystawiona faktura,
  • potwierdzenie zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Ciasteczek oraz złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup i zapłać teraz”;
  • dokonanie zapłaty za zamówiony Produkt za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności;
  • odbiór Zamówienia w wybranym przez Klienta punkcie sprzedaży Cukierni DESEROWNIA
 3. Dodanie Produktów do koszyka nie oznacza ich zakupu bądź rezerwacji.
 4. Klient powinien wypełnić wszystkie niezbędne pola formularza oprócz tych, które zostały wskazane jako opcjonalne.
 5. Z uwagi na ewentualne dni wolne ustawowo od pracy może zaistnieć sytuacja, iż wybranie przez Klienta danego miejsca odbioru, godziny, daty lub Produktu nie będzie możliwe. Takie informacje będą podawane podczas dokonywania Zamówienia lub określone opcje wyboru nie będą dostępne.
 6. Z uwagi na politykę jakości i świeżości Produktów, Zamówienia należy składać z wyprzedzeniem. Zamówienia na dzień następny można składać do godziny poprzedzającej godzinę zamknięcia punktu sprzedaży, w którym jest planowany odbiór Produktu. W przypadku
  niektórych Produktów, takich jak ciasta drożdżowe okres wyprzedzenia jest co najmniej dwudniowy. Informacje odnośnie okresu wyprzedzenia, z jakim należy złożyć Zamówienie na dany Produkt, będą podawane podczas dokonywania Zamówienia lub określone
  opcje wyboru nie będą dostępne.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia do Sklepu, w tym ze wskazaniem wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie będzie wysyłane na adres email oraz nr telefonu podane
  przez Klienta w trakcie zakładania Konta bądź wskazane w formularzu Zamówienia. Z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Zamówienie nie zostaje złożone w przypadku braku dokonania płatności przez Klienta.
 8. Sprzedawca udostępnia w ramach prowadzonego Sklepu formularz zamówień, poprzez który Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży danych Produktów. Potwierdzenie wysłane na email oraz wiadomość SMS stanowią oświadczenie o przyjęciu przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Klienta.
 9. Dokonanie zakupu Produktu dokumentowane jest wystawieniem faktury VAT. W przypadku wystawienia faktury na Konsumenta, będzie on zobowiązany do podania imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. W przypadku wystawienia faktury na przedsiębiorcę, Klient
  będzie zobowiązany do podania firmy przedsiębiorstwa, adresu siedziby oraz NIP.
 10. Istotne postanowienia zawieranej umowy sprzedaży są utrwalone, zabezpieczone i przekazane Klientowi w postaci faktury VAT sporządzonej w formie elektronicznej, przesłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie zakładania Konta bądź w formularzu
  Zamówienia. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej, bez konieczności podpisu odbiorcy. Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie informacji, wskazanych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30
  maja 2014 r. o prawach konsumenta, w zakresie, w jakim nie wymienia ich faktura VAT.
 11. Zamówienie należy odebrać w wybranym przez Klienta punkcie sprzedaży Cukierni DESEROWNIA wskazanym na Stronie. Sprzedawca nie prowadzi wysyłki Produktów za pośrednictwem kurierów lub poczty. W przypadku nieodebrania Produktu w dacie odbioru, tj. w czasie wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia (od najwcześniejszej godziny odbioru do godziny zamknięcia punktu sprzedaży Cukierni DESEROWNIA), zważywszy na politykę jakości stosowaną przez Sprzedawcę oraz z uwagi na to, że Produkt jest produktem szybko psującym się, Produkt zostanie zutylizowany na koniec dnia, w którym miał być odebrany.
 12. Klient, odbierając Produkt, zobowiązany jest sprawdzić stan Produktu, jego całość, kompletność, nienaruszalność i zgodność z Zamówieniem
 13. W momencie odbioru Produktu przez Klienta, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 14. Informacje dotyczące składu Produktów oraz wykazu alergenów są dostępne w punktach sprzedaży Cukierni DESEROWNIA. Klient powinien zapoznać się z treścią składu Produktów oraz wykazu alergenów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Klient spożyje Produkty, na które posiada alergię pokarmową bądź które spowodują u Klienta chorobę lub inne dolegliwości zdrowotne. Sprzedawca, przyjmując i realizując Zamówienie złożone przez Klienta, nie przyjmuje odpowiedzialności wynikającej z możliwego złego samopoczucia Klienta bądź ubocznych reakcji organizmu Klienta związanych ze spożyciem składników zawartych w Produktach. Ewentualna odpowiedzialność może zaistnieć w przypadku, gdy podany skład będzie różnił się od rzeczywistego składu Produktu, a spożycie składników Produktów niewskazanych w ich składzie spowoduje złe samopoczucie Klienta lub reakcję uboczną w organizmie Klienta.

§ 4

Ceny i formy płatności

 1. Zamieszczone ceny Produktów na Stronie Sklepu są wiążące dla stron umowy sprzedaży od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Kup i zapłać teraz”.
 2. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na Stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 3. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian w Produktach oraz ich cenach zamieszczonych na Stronie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient ma obowiązek zapłacić za zamówione Produkty. Płatność powinna być zrealizowana za pośrednictwem systemów płatności online akceptowanych przez Sprzedawcę i dostępnych w ramach Sklepu. Płatność za Zamówienie musi zostać dokonana w 100% wartości złożonego Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia jest wysyłane przez Sprzedawcę do Klienta po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia prawidłowego dokonania płatności przez Klienta od operatora płatności.
 5. Warunki realizacji płatności są określone szczegółowo przez operatorów płatności.

§ 5

Reklamacje

 1. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta za wady fizyczne lub prawne Produktów (rękojmia). Konsument ma prawo tytułem rękojmi do usunięcia wady, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeśli wada Produktu jest istotna. Wymienione uprawnienia przysługują wyłącznie Klientom będącym Konsumentami. W relacji między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rękojmia za wady jest wyłączona.
 2. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
 3. poprzez adres email: mail@deserownia.eu;
 4. osobiście w miejscu odbioru Produktu, tj. punktach sprzedaży Cukierni DESEROWNI podanych na Stronie.
 5. W reklamacji należy wskazać:
  • dane identyfikujące Klienta (imię i nazwisko lub nazwa),
  • dane kontaktowe Klienta,
  • opis Produktu, objętego reklamacją lub innych okoliczności uzasadniających reklamację,
  • przedstawić dowód zakupu (np.: potwierdzenie przelewu, potwierdzenie Zamówienia).
 6. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail wskazany w reklamacji bądź pisemnie.
 7. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, Konsument ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.
 8. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Jednocześnie Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów:
 9. Po zakończonym postępowaniu reklamacyjnym, Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek jest dostępny na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).
  Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej znajduje się na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 10. Konsument, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, znajdującej się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
 11. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów po zakończeniu postępowania reklamacyjnego są bezpłatne.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z zawarciem umowy, w której przedmiotem świadczenia:
 2. jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 4. Sprzedawca dopuszcza jednak możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta w terminie nie później niż do godziny 12.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień odbioru Zamówienia. Klient może odstąpić od umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w pkt 9 ust. 1 Regulaminu. W powyższym przypadku zwrot dokonanych płatności przez Klienta zostanie zrealizowany zgodnie z pkt 7 Regulaminu.

§ 7

Zasady zwrotu płatności dokonanych przez Klienta

 1. W sytuacji, gdy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu dokonanych płatności Klientowi, zwrot ten nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia obowiązku Sprzedawcy do zwrotu należności. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, za pośrednictwem którego została dokonana zapłata.
 2. Jeśli identyfikacja rachunku bankowego jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym poprzez e-mail. Zwrot należności zostanie dokonany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

§ 8

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca oświadcza, że jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Regulamin stanowi również
  regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 powyżej wskazanej ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Sprzedawca za pomocą Strony Sklepu udostępnia Klientowi usługę polegającą na złożeniu
  Zamówienia drogą elektroniczną lub umożliwieniu Klientowi założenia Konta.
 2. Klient, który rozpoczął korzystanie z usług objętych Regulaminem lub wyraził zgodę na przestrzeganie Regulaminu, zawiera jednocześnie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W celu korzystania ze Strony, Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet ze standardowym systemem operacyjnym oraz standardową przeglądarką internetową.
 4. Sprzedawca informuje Klienta, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem, z jakim wiąże się korzystanie z sieci Internet i zaleca Klientowi, aby podjął odpowiednie kroki w celu zminimalizowania tego ryzyka.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem następujących sposobów komunikacji:
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca poinformuje o tym Klientów, publikując najnowszą wersję Regulaminu na Stronie oraz zamieści wiadomość o zmianie Regulaminu na Stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu będzie wchodzić w życie w ciągu 14 dni, przy czym Klientów dokonujących Zamówienia przed wejściem w życie zmiany obowiązuje Regulamin z chwili złożenia Zamówienia.
 3. Klienci posiadający Konto mają prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Wypowiedzenia można dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Złożenie wypowiedzenia jest tożsame z rezygnacją z korzystania z Konta przez Klienta. Złożenie wypowiedzenia dla Sprzedawcy oznacza konieczność usunięcia przetwarzanych danych Klienta, jednakże Sprzedawca jest uprawniony do przechowywania kopii, w takim zakresie jaki jest wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Takie kopie są traktowane w sposób ściśle poufny, niedostępny w żadnych innych celach oraz są natychmiast usuwane lub przekazane Klientowi, jeśli powyżej określone przepisy prawne nie będą miały już zastosowania. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w ww. terminie oznacza akceptację zmienionego Regulaminu, przy czym przy pierwszym logowaniu Klient będzie mógł złożyć Zamówienie po zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do umów zawieranych pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą na odległość stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.)
 5. Z zastrzeżeniem pkt 5 ust. 6 Regulaminu, spory związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25 marca 2020 roku.